Framtiden är inte fossil | Landets Fria

Debatt


Replik

  • Naturgas är inte bättre än kol och olja, skriver debattören. På bilden provborrar Shell efter naturgas i Ry på skånska Österlen 2009.
Landets Fria

Framtiden är inte fossil

Sverige måste förbjuda olje- och gasutvinning, skrev Johan Landgren med flera den 10 maj. Utvinning av olja och gas i Sverige vore gynnsamt för klimatet och ekonomin, svarade Kees Jongepier från oljeföretaget Draupner Energy AB. Det är helt fel, replikerar nu Johan Landgren.

För ett litet tag sedan replikerade Kees Jongepier i en märklig artikel i Landets Fria. Jongepier är från Norges teknisk- och naturvetenskapliga universitet och styrelseledamot i Draupner Energy AB.

Vi börjar med huvudargumentet som Jongepier likt många inom olje- och gasindustrin desperat kramlar sig kvar vid när kritik riktas mot naturgasutvinningens bidrag till utsläpp och det uppdagas att den inte är miljövänlig eller minskar utsläppen jämfört med koldioxidutsläpp från kol och olja. Jongespier skriver:

”Naturgas kan, om den ersätter till exempel olja eller kol, bidra positivt till nettoutsläpp av växthusgaser och också minska utsläppen av svavelföreningar med mera” och ”Som också beskrivs i EU-kommissionens Roadmap 2050 är naturgasanvändning (som ersättning för olja och kol) också kritiskt på kort till medellång sikt för omställningen i energisystemen.”

Forskning vid bland andra Cornell University i USA tyder dock på att cirka 12 procent av all fossilgas som utvinns från skifferformationer läcker rakt ut i atmosfären. Många mätningar tar inte hänsyn till metanutsläpp vid borrningar, transport och förvaring av gasen, där läckage kan förekomma, därför krävs mer forskning. Faktum kvarstår att metangas är en minst 25 gånger så kraftfull växthusgas som koldioxid, vilket innebär att läckage även av mindre mängder får stor effekt på klimatet.

Så nej, naturgas är inte bättre än kol och olja! Att framställa naturgas som miljövänlig är fel i sak, det är en fossilgas, ej en "naturgas" och inte ens i jämförelse med kol och olja kan detta hävdas med vetenskapliga belägg. Ja, det är osäkert hur mycket fossilgas (naturgas) som läcker ut vid utviningen av denna men tills detta är klarlagt och med tanke på att mentagas är minst 25 gånger så kraftfull är det minst sagt osannolikt att den skulle vara bättre än koldioxidutsläpp från kol och olja, snarare kan det till och med vara tvärtom: fossilgas är för att låna Donald Trumps favoritord "bad".

Sedan kommer nog dagens knorr som får en att ta sig för pannan:

"Landgrens med fleras slutsats att ett förbud mot utvinning av olja och naturgas skulle ha stort signalvärde till omvärlden om att Sverige tar utsläpp av växthusgaser på allvar måste ifrågasättas. Signalen skulle snarare vara att Sverige och regeringen inte har förstått att inhemsk produktion av olja och – särskilt – gas reducerar utsläpp av växthusgaser. Vi skall inte hellre överlåta till andra länder att lösa uppgiften att skaffa nödvändiga olja- och gasresurser till gagn för mänskligheten. I stället borde Sverige och regeringen koncentrera sig på att uppmuntra till minskad konsumtion av olja och gas, eftersom små beteendeförändringar kan ge stora klimat- och miljövinster".

Så Sverige, som utan framgång producerat några nämnvärda volymer olja eller naturgas någonsin, där SGU klargjort att förutsättningar för detta pågrund av vår bergart är begränsade, ska alltså låta några små olje -och gasbolag lura svenska aktiesparare till att jaga några droppar olja och internationellt sett små volymer fossilgas (naturgas), för att det är dubbelmoral att importera olja av andra länder som har en etablerad produktion? Signalvärdet ligger i att minska behovet av import genom minskad användning och visa andra länder att det är möjligt och nödvändigt för klimatet såväl för en snabb anpassning till det faktum att vi närmar oss den globala produktionstoppen för olja, på grund av peak oil (oljetoppen).

Att importera mindre mat och varor för att i högre usträckning istället producera dessa lokalt och regionalt minskar transport och oljebehovet radikalt. Det om något har ett betyande signalvärde för andra oljeimportörer och oljeexportörer som ser om sin egen ekonomiska framtid. Framtiden är inte fossil, ju fler och ju förr människor och företag inser det, desto större möjlighet har vi att ställa om på ett hanterbart sätt och bygga något som inte är begränsat till en 250 års kort fossil bubbla i historieböckerna.

Vi går på djupet med världens och Sveriges fossila energiberoende och visar vägar framåt i vår bok Olja för blåbär – energi, makt och hållbarhet.

Rekommenderade artiklar

© 2018 Landets Fria