Utvinning av olja och gas i Sverige gynnsamt för klimatet och ekonomin | Landets Fria

Debatt


Replik

Landets Fria

Utvinning av olja och gas i Sverige gynnsamt för klimatet och ekonomin

Inhemsk produktion av olja skulle vara klimatneutral eller ha en positiv klimateffekt. Det skriver Kees Jongepier, fil. mag. petroleumsgeologi och styrelseledamot i oljebolaget Draupner Energy, i en replik till debattartikeln Sverige måste förbjuda olje- och gasutvinning.

Johan Landgren med fler skriver i ett debattinlägg i Landets Fria den 10 maj i år att utvinning av olja och naturgas borde förbjudas, med hänvisning till SGU:s rapport Konsekvenser av förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas. Enligt artikelförfattarna skulle ett förbud föra med sig stora miljömässiga vinster. I själva verket är det precis tvärtom. Inhemsk produktion av olja skulle vara klimatneutral eller ha en positiv klimateffekt, med liten miljöpåverkan i övrigt. Därutöver har gas- och oljeutvinning i Sverige stor potential för värdeskapande, med ett bruttovärde på många miljarder kronor, och skulle skapa nya arbetsplatser i Sverige.

Sveriges konsumtion och inhemsk produktionspotential

Låt mig förklara detta med miljö- och klimatvinsterna först. Som artikelförfattarna själva skriver, är Sverige i dag till 100 procent beroende av oljeimport – cirka 290 000 fat per dag. Det vi konsumerar fraktas till Sverige och frakten i sig innebär en miljö- och klimatpåverkan. Ett förbud mot inhemsk produktion av råolja påverkar inte i sig vår konsumtion av bensin, diesel och andra petroleumprodukter. Det är i konsumtionsledet merparten av utsläppen av växthusgaser äger rum. All råolja vi kan producera för egen konsumtion, även om den inte kan täcka vårt behov mer än delvis, leder således till minskad klimateffekt, eftersom den har kortare transportdistans från fält till raffinaderi.

Den råolja som Sverige kan – och tidigare har – producerat är därtill av hög kvalitet med lite svavel och tungmetaller. Sverige har även sannolikt en inte obetydlig potential för produktion av naturgas. Baserad på gasbolaget Igrenes egna värdeberäkningar, skulle det kunde utvinnas åtminstone 250 miljoner kubikmeter gas, som motsvarar en daglig produktion om ungefär 150 000 kubikmeter – cirka en tusendel av Norges produktion. Den årliga energiproduktionen skulle vara cirka 2 000 terajoule, något som skulle utgöra cirka 30 procent av Sveriges årliga konsumtion av gas. En övergång till inhemsk naturgas skulle därför medföra minskad import, och en klimat- och miljövinst genom lägre transportkostnader.

Det vore ännu bättre om gas kan ersätta ved, kol och/eller torv. Sverige genererar i dag fyra gånger mera energi vid förbränning av dessa energislag än från naturgas. Ökad användning av naturgas skulle kunna ge betydande klimat- och miljövinster eftersom kol, ved och torv har cirka dubbelt så stora utsläpp av växthusgaser som naturgas. Klimatvinsten vid dagligt bruk av 150 000 kubikmeter naturgas motsvarar allt årligt koldioxidutsläpp från 20 000 människor eller cirka 1,5 procent av Stockholms befolkning. Om all eldning med kol, ved och torv ersätts med gas i Sverige, skulle det motsvara det totala årliga koldioxidutsläppet från 250 000 människor, eller en 2,5 procents reduktion av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Detta speglas också i SGU:s rapport, vilket Landgren med flera inte nämner i sin artikel: ”Naturgas kan, om den ersätter till exempel olja eller kol, bidra positivt till nettoutsläpp av växthusgaser och också minska utsläppen av svavelföreningar med mera” och ”Som också beskrivs i EU-kommissionens Roadmap 2050 är naturgasanvändning (som ersättning för olja och kol) också kritiskt på kort till medellång sikt för omställningen i energisystemen.” SGU skriver vidare ”Ett förbud kan innebära att motsvarande mängd olja eller naturgas som skulle ha utvunnits istället importeras vilket då inte bidrar till minskade utsläpp”.

Stort ekonomiskt värde

SGU skriver i sin rapport att ”det är svårt att göra en total bedömning av hur stora reserver av olja respektive gas som finns på land i Sverige och vilket ekonomiskt värde dessa reserver i så fall skulle motsvara”. Rapporten refererar dock till att Igrene AB har bedömd att värdet på gasreserverna i Dalarna kan vara på flera miljarder kronor. SGU skriver också att total producerad olja på Gotland med dagens oljepris på 51 dollar per fat har ett marknadsvärde på drygt 200 miljoner kronor. SGU skriver vidare att ”Det återstår fortfarande ett antal förmodat oljeförande strukturer vilka ännu inte undersökts med borrning. Borrtekniken har också utvecklats sedan den senaste produktionen av olja på Gotland vilket möjliggör effektivare utbyte från reservoaren. Det i sin tur gör att äldre fält kan bli intressanta att sätta i produktion igen.”

Miljöpåverkan begränsad

Råolja och naturgas utvinns från så kallade reservoarbergarter som befinner sig från några hundra meter till några kilometer under markytan. På Gotland ligger reservoaren från 200 till 700 meter under ytan. Tidigare har det borrats 323 prospekterings- och produktionsbrunnar på Gotland med mycket liten – om någon – miljöpåverkan. Det är inte lämpligt att använda så kallad hydraulisk ”frackning” på Gotland eftersom reservoaren ligger så grunt. Oljeresursen kan i stället utvinnas med ett fåtal brunnar, och befintliga vägar kan övervägande användas för transport av utrustning och material. När brunnarna är slutproducerade, tas all utrustning bort, och produktionsområdet återställs till ursprungligt skick. Olja- och gasutvinning påverkar på det sättet miljön mycket mindre än till exempel en vindkraftsanläggning eller solkraftsanläggning, som är arealkrävande, och utgör hot mot växt- och djurliv, särskilt fåglar. All anläggningsaktivitet medför risk för att förorena grundvattnet, och detta måste i största möjlig grad beaktas och förhindras, men är mindre vid olje- och gasaktivitet än annan borrningsaktivitet såsom till exempel bergvärme. SGU skriver också ”Vid prospektering efter olja och gas betraktas riskerna för en försämrad grundvattenförsörjning vara liknande de risker som idag föreligger vid annan borrning till samma djup (jämför med uttag för enskild vattenförsörjning, geoenergi etcetera). Sannolikt är riskerna mindre vid prospektering jämfört med dessa borrningar då de prospekterande bolagen har ett större intresse av att känna till korrekta lagerföljder samt har ett tydligare behov av att täta prospekteringshålen jämfört med hur det förhåller sig vid annan borrning.”

Effektiva åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser

Slutsatsen är således att inhemsk utvinning av gas och olja skulle ge lägre utsläpp av växthusgaser än i dag, ha stort ekonomiskt värde, ge nya arbetstillfällen, och ha liten negativ miljöpåverkan; mycket mindre än andra typ av kraftanläggningar såsom vindkraft och solkraft. Det finns därför inga bärande miljö- eller klimatskäl för att förbjuda olje- eller gasverksamhet. SGU skriver också att ”Detta innebär att det kan finnas argument för att vi i Sverige själva bör utvinna de resurser vi använder oss av – dels för att utvinning av naturresurser i Sverige kan vara mer miljömässigt hållbar än i andra länder, men också för att vi annars orsakar ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser genom att utvinningen sker i andra länder istället. I Sverige har vi dessutom en bra lagstiftning som ur flera aspekter reglerar utvinning.”

Sverige och regeringen borde i stället rikta uppmärksamheten mot att begränsa konsumtion av olja och gas, genom att till exempel uppmuntra till att resa kollektivt till jobbet i stället för att ta bilen. I dag finns också goda möjligheter för att ersätta affärsresor med video- eller webbmöten. Andra åtgärder är att uppmana till mindre resande till avlägsna länder som till exempel Thailand och USA, och att äta mera vegetariskt och närproducerad mat. Därmed skapas ett slags utrymme för de helt nödvändiga transporter som i dag saknar alternativ till oljekonsumtion, vilket är centralt för Sverige som är ett avlångt, transportberoende land. Detta är ännu viktigare för människor på landsbygden i fattigare länder.

Landgrens med fleras slutsats att ett förbud mot utvinning av olja och naturgas skulle ha stort signalvärde till omvärlden om att Sverige tar utsläpp av växthusgaser på allvar måste ifrågasättas. Signalen skulle snarare vara att Sverige och regeringen inte har förstått att inhemsk produktion av olja och – särskilt – gas reducerar utsläpp av växthusgaser. Vi skall inte hellre överlåta till andra länder att lösa uppgiften att skaffa nödvändiga olja- och gasresurser till gagn för mänskligheten. I stället borde Sverige och regeringen koncentrera sig på att uppmuntra till minskad konsumtion av olja och gas, eftersom små beteendeförändringar kan ge stora klimat- och miljövinster.

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2018 Landets Fria