”Social ekonomi är viktig för samhället” | Landets Fria
  • Jonas Lagander, Norrköping, har länge intresserat sig för social ekonomi. Han ledde ett treårigt projekt i Motala där han kartlade den sociala ekonomin i staden och föreslog en policy. Han tycker att den sociala ekonomin har en viktig roll i samhället.
Landets Fria

”Social ekonomi är viktig för samhället”

– Det bästa med den sociala ekonomin är att den i första hand främjar samhället och ger människor chansen att växa.

Det säger Jonas Lagander, som i tre år ledde ett projekt i Motala som undersökte möjligheterna för det som kallas den tredje sektorn bredvid den offentliga och näringslivet.

I den sociala ekonomin ingår sociala företag, ideella föreningar, kooperativ och stiftelser. Aktörerna är inte vinstdrivande utan har bland annat som syfte att vara till nytta för medlemmar och/eller samhället.

Ett annat mål, inte minst i arbetsintegrerande sociala företag, är att skapa arbeten för människor som har svårt att ta sig in på den gängse arbetsmarknaden. Det kan vara på grund av missbruk, låg utbildningsnivå eller långvarig arbetslöshet. I konceptet med sociala företag ingår också arbetsträning, rehabilitering, delaktighet och utveckling för individen. Kommuner kan bland annat stötta med lönebidrag.

Social ekonomi har lång historia även om den förr i tiden inte kallades så. Men bondekooperativ och hundratals lokalt ägda banker som startades på 1800-talet är exempel på just det.

I dag är den sociala ekonomin på frammarsch och Motala kommun ville därför kartlägga och skaffa en policy. Jonas Lagander, som har en kandidatexamen i turism med inriktning kulturarv och naturmiljö och länge engagerat sig i frågorna kring social ekonomi, fick uppdraget att genomföra ett treårigt projekt mellan år 2014 och 2016.

Han kom bland annat fram till att den sociala ekonomin är i behov av stödstrukturer för att fungera, även i östgötska Motala. Det kan till exempel vara social hänsyn vid upphandlingar.

– Reserverade kontrakt kan vara riktade till sociala företag där minst 30 procent av personerna i arbetsstyrkan ska ha varit missgynnade på något sätt som skapat ett utanförskap. Det här är något som kommer i Sverige och det kan vara upphandlingar av exempelvis drift av kommunala kaféer, tvätt eller städ, förklarar Jonas Lagander.

Ett annat stöd kan vara en mikrofond som hjälper sociala aktörer på olika sätt.

– Föreningar och demokratiska företag kan ges kreditgarantier, man kan göra förlagsinsatser eller investera i kooperativ eller ge mikrolån. Kommunal mark eller lokaler kan också med goda villkor hyras ut till sociala företag. Den sociala ekonomin ska dock vara oberoende och kommunen ska inte styra, enbart vara en god kund och eventuellt en stöttepelare, säger Jonas Lagander.

Han tycker att den sociala ekonomin fick tydligt stöd av alliansregeringen medan det nu under det rödgröna styret är mer luddigt.

– Man vet inte riktigt vart det tar vägen. Arbetsförmedlingen är exempelvis en för dålig kund i dag. Fas 3 som nu är skrotat hade sin svagheter men på en del arbetsintegrerande sociala företag fungerade det väl. Människor tilldelades bra uppgifter, fick bättre självförtroende och blev friskare, säger Jonas Lagander.

En kommunal variant på sociala aktörer är det som kallas Komhall som bland annat finns i Kinda kommun i Östergötland. Jonas Lagander tror att de privata sociala lösningarna är bättre.

– I en kommunal verksamhet är det mer ett ovanifrånperspektiv och en inlåsningseffekt. Sociala företag har en mer platt organisation som är bättre för individen som där kan växa och utvecklas mer, anser han.

Jonas Lagander fastslår att alla tre sektorer, den offentliga, näringslivet och den sociala ekonomin, behövs i samhället. Han beskriver hur en samverkan kan fungera.

– En entreprenör tar en ekonomisk risk och startar ett företag. Företagaren anställer flera personer och gör därmed en bra insats för samhället. Sedan säljer ägaren företaget till ett arbetskooperativ, en aktör i den sociala ekonomin. En person blir rik i slutändan samtidigt som samhällssituationen blir bättre för människor som stått utanför arbetsmarknaden. Processen från vinstdrivande kapitalism till ekonomisk demokrati har därmed varit till fördel för många. Så här är det ganska vanligt att man jobbar i bland annat Frankrike och USA.

Aktörerna inom social ekonomi är demokratiskt styrda, har platta organisationer och gör samhällsnytta. Tillsammans med andra i samhället hittar man goda lösningar. Jonas Lagander pekar på fler förtjänster.

– Människor i svåra situationer kan hitta sin plats och en effekt blir säkert lägre sjuktal och minskad kriminalitet och bra förutsättningar för framtida skattesänkningar. Dessutom kan barn som ser hur föräldrarna får jobb och blir goda förebilder inspireras till att vilja utbilda sig, avslutar Jonas Lagander.

Fakta: 

Vad är social ekonomi?

Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som i första hand har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn.

Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i sociala företag, föreningar, kooperativ, stiftelser eller liknande. Verksamheten inom social ekonomi har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. I vanligt tal åsyftas för det mesta ideella organisationer och sociala företag när man pratar om social ekonomi.

Läs mer om Motala kommuns arbete med social ekonomi på www.motala.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/social-ekonomi.

Rekommenderade artiklar

© 2018 Landets Fria