Miljöorganisationer lämnar skogssamtal i protest | Landets Fria
  • Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.
Fria Tidningen

Miljöorganisationer lämnar skogssamtal i protest

Sveriges två största miljöorganisationer har lämnat de samtal som förs om nyckelbiotoper i protest mot att Skogsstyrelsen pausat all inventering i nordvästra Sverige.

Organisationerna kräver garantier för att ingen skyddsvärd skog avverkas. Myndigheten skjuter över ansvaret på skogsbruket.

Det var för nästan en månad sedan som Skogsstyrelsen beslutade att pausa inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Bakgrunden är att det är svårt att avgränsa nyckelbiotoper på ett enhetligt sätt i den delen av landet. Pausen omfattar bland annat Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Sorsele, Vilhelmina, Krokom, Åre och Älvdalen.

– Har du åkt bil eller tåg i de här områdena vet du att de består av mil efter mil med gammal skog. I södra och mellersta Sverige där skogen brukats under mycket lång tid är biotopernas gränser lättare att urskilja, säger Göran Rune som är avdelningschef på Skogsstyrelsen.

Under pausen ska myndigheten ta fram en bättre metodik för hur klassificeringen av nyckelbiotoper i den delen av landet ska gå till. Att ett område klassats som nyckelbiotop ger inte formell skyddsstatus i teorin utan ska fungera som underlag för markägaren när de planerar för till exempel avverkning av skog. Men i praktiken fun-gerar det inte så. Certfieringsföretaget Forest stewardship counsil – vars märkning ska garantera att virket kommer från skog som skötts på ett hållbart sätt – accepterar inte att nyckelbiotoper avverkas.

– Det kan få stora ekonomiska konsekvenser för en markägare om vi klassar ett område som nyckelbiotop. Om man tänker på att alla vet att Skogsstyrelsen ska se över gränsdragningen och att det finns problem med metodiken i dag så kan man ju fundera på hur det känns för de markägare som vet att det här pågår och som får sin skog klassificerad som nyckelbiotop.

Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF tycker att Skogsstyrelsen måste ta större hänsyn till de naturvärden som riskerar att gå förlorade. De har lämnat den samordning som pågår kring nyckelbiotoper och ställt ett antal krav för att fortsätta sitta med i samtalen.

– Vi vill ha besked om hur Skogsstyrelsen ska försäkra att inga skyddsvärda områden avverkas under den här pausen. Vi har inte fått svar på det än, säger Johanna Sandahl, som är ordförande i Naturskyddsföreningen.

De kräver också att Skogsstyrelsen tydliggör hur lång pausen kommer att vara och vilka resurser de ska tillsätta för att snabba på processen i samverkansgruppen.

– Vi har aldrig sagt att det nyckelbiotopssystem som finns är helt problemfritt och det var därför vi gick in i samverkansgruppen, just för att hitta kompletterande metoder. Men nu har Skogsstyrelsen helt ändrat spelreglerna. Det är det vi ifrågasätter.

Göran Rune tycker att kravet på att inte avverka värdefull skog ska riktas mot markägarna.

– Vi är fortfarande tillsynsmyndighet och ska se till att skogsvårdslagen följs. Det vi kan göra inom vårt mandat är att vid behov öka insatserna för att handlägga avverkningsärenden, göra fältarbeten och satsa på områdesskydd. Skogspolitiken är glasklar, att det är markägaren som har ansvaret att undanta och bevara värdefull skog.

Men det är inte rimligt att lägga över allt arbete med att kartlägga skyddsvärd skog på markägarna själva, menar Johanna Sandahl.

– Vår erfarenhet av hur skogsbolagen själva hanterar den här frågan är inte så god. Det finns många exempel på när vi i egna inventeringar upptäckt skyddsvärda skogar som avverkningsanmälts.

Tillmötesgår inte Skogsstyrelsen deras krav kommer de helt enkelt att hålla sig utanför samverkan, säger Johanna Sandahl. Det tror hon påverkar legitimiteten för gruppen. Göran Rune håller med.

– Vi kommer ju att fortsätta samverkansprocessen i alla fall men den skulle tappa i kraft, så är det ju. Arbetet skulle försvåras och försvagas.

Fakta: 

Nyckelbiotoper:

En nyckelbiotop är ett område med en speciell naturtyp som har stor betydelse för skogens flora och fauna och har förutsättningar att hysa hotade och rödlistade arter. Många nyckelbiotoper känns lätt igen på att det är gott om död ved, gamla träd och mossklädda stenblock. Andra nyckelbiotoper kan vara svårare att bedöma men kan utmärka sig genom stor förekomst av speciella arter som påvisar höga naturvärden. Drygt 50 olika typer av nyckelbiotoper har definierats genom inventering av specialutbildad personal. Klassificering av en skog som nyckelbiotop ger inte formell skyddsstatus.

Källa: Skogsstyrelsen

Rekommenderade artiklar

Lantbrukarnas lönsamhet ökar

Fler lantbrukare än för ett år sedan bedömer sin lönsamhet som god – och fler skulle rekommendera unga att bli lantbrukare.

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

© 2019 Landets Fria