”Läget för vandrande fiskarter är katastrof” | Landets Fria
  • En bild från naturfotografen Mattias Klums dokumentation av de svenska älvarna och vattenkraften.
  • "I dagsläget omprövas 2-3 tillstånd varje år. I den takten kommer det kanske att ta 600 år att ompröva alla tillstånd" Ellen Bruno, Naturskyddsföreningen.
Landets Fria

”Läget för vandrande fiskarter är katastrof”

Endast ett fåtal av de svenska vattenkraftverken har åtgärder som gör det möjligt för fiskar att komma förbi. Läget för många vandrande fiskarter är därför akut. En statlig utredning öppnar nu för en förändring.

En stor del av Sveriges vattendrag är utbyggda med vattenkraftverk. Men i jämförelse med andra branscher och industrier, som fått anpassa sina verksamheter utifrån nya miljökrav, har det stått still när det gäller vattenkraftverken. Ett av de mest akuta miljöproblemen med vattenkraftverk är att fiskarter har stora svårigheter att ta sig förbi kraftverken.

– Läget för vandrande fiskarter i dag är katastrofalt på grund av vattenkraften. Det finns enbart fiskvandringsvägar vid fyra procent av kraftverken och av dem fungerar bara hälften. Kraftverksbolagen har väldigt mycket makt och har helt fått diktera sina egna villkor alldeles för länge, säger Ellen Bruno som är sakkunnig inom marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen.

Trots att miljöbalken har funnits i många år har tillstånden för majoriteten av vattenkraftverken aldrig prövats mot den. Det innebär att de tillstånd som företagen har är gamla, ofta över 100 år och ibland utfärdade redan på 1600-talet. I princip alla andra länder med vattenkraftverk ger tidsbegränsade tillstånd för att det ska finnas möjlighet att uppdatera villkoren utifrån ny teknik och nya miljöaspekter. Så är det dock inte i Sverige. Därför omprövas bara 2–3 tillstånd per år. En ny statlig utredning, Vattenverksamhetsutredningen, har nu föreslagit en process för att skynda på omställningen till moderna tillstånd. Om utredningens förslag bli verklighet skulle gamla dåliga tillstånd kunna rensas bort och länsstyrelserna skulle kunna kräva att företagen inkommer med ansökningar för att få nya tillstånd. Miljökraven på vattenkraftverken skulle då kunna stärkas. Ellen Bruno gläds över utredningen.

– Förslaget är bra. Det är väl utrett vad som behöver ändras och vilka lagtexter som behövs. Nu handlar det om att få politikerna att lägga fram det här som ett lagförslag och det är där striden ligger nu. Alla utom bolagen själva tycker att det här är något bra. Med en regering med lite ambitioner, så hoppas vi att det kommer ett lagförslag tidigt i vår.

När det gäller forskningen kring vandrande arter har det historiskt sett fokuserats på lösningar för fiskar att röra sig uppströms. Larry Greenberg är professor vid Karlstads universitet och forskar bland annat inom fiskvandring.

– En stor del av den senaste forskningen fokuserar på att få fram lösningar som hjälper nedströmsvandringen. Fiskvägarna som fiskarna använder för att ta sig uppströms brukar inte fungera så bra när de ska vandra tillbaka. Andra lösningar brukar behövas för nedströmsvandrande fiskar.

En del av problematiken med vattenkraftverken är att de bryter av möjligheten för vandrande arter att ta sig fram och tillbaka för att leka och söka mat.

– Olika lösningar kan behövas för olika arter och flera olika åtgärder kan behövas vid ett och samma kraftverk. Det hade varit bra om vi kunde hitta lösningar som funkar för alla arter, förklarar Larry Greenberg.

Naturskyddsföreningen motsätter sig inte vattenkraftverk utan tycker det är bra med miljövänlig el. Men villkoren borde vara desamma för alla industrier, tycker de.

– Rent generellt har det varit tydligt att olika industrier ska ha moderna tillstånd och följa nya regler. Därför är det märkligt att vattenkraftverken lyckats komma undan så länge. Det spelar ingen roll vilken produkt du producerar, du måste ändå anpassa dig efter de miljökrav som finns, säger Ellen Bruno.

Rekommenderade artiklar

© 2019 Landets Fria